Kemikaalitorjunta

Kemikaalitorjunnalla tarkoitetaan kemikaaleista aiheutuvien onnettomuuksien ennaltaehkäisemistä, valvontatoimintaa ja kemikaalionnettomuuksien torjuntatoimenpiteitä. Lapin pelastuslaitokselle kuuluu kemikaalien pienimuotoisen varastoinnin valvonta. Suurien kohteiden valvonta kuuluu Turvatekniikan keskukselle.

Kemikaalisukelluksella tarkoitetaan välittömän vaaran alueella tehtäviä tiedustelu-, pelastus-, torjunta- tai muita vastaavia tehtäviä, jotka edellyttävät paineilmahengityslaitteen ja soveltuvan kemikaalisuojapuvun käyttöä.

Lapin alueella on kahdeksan teollisuus- ja kaivoskohdetta, jotka kuuluvat kemikaalien vuoksi Seveso II direktiivin piiriin. Lisäksi liikenteessä maalla ja merellä kuljetaan kemikaaleja. Pelastuslaitos on varautunut toimimaan mahdollisessa onnettomuustilanteessa yhdessä muiden viranomaisten ja yritysten kanssa.

http://europa.eu/legislation_summaries/environment/civil_protection/l21215_fi.htm