Valvontatoiminta

Valvontatoiminta on kuvattu valvontasuunnitelmassa. Valvontasuunnitelma perustuu pelastuslaitoksen
palvelutasopäätökseen sekä paikalliseen riskienarviointiin. Valvontasuunnitelmassa on kuvattu valvontatoiminnan sisältö, valvontayhteistyö muiden viranomaisten kanssa sekä valvontaan käytettävät resurssit ja valvontatoiminnan vaikuttavuuden ja suunnitellun valvonnan toteutumisen seuranta.

Palotarkastukset ovat edelleen keskeinen osa pelastuslaitoksen valvontatoimintaa. Nyt palotarkastuksia voidaan
valvontasuunnitelman myötä kohdentaa paremmin niihin kohteisiin, joissa henkilövahinkojen tai suurten omaisuusvahinkojen riski on suuri. Valvontasuunnitelmassa on määritelty erilaisten kohteiden valvontavälit,
asuinrakennuksia lukuun ottamatta valvontaväli on 6kk-10 vuotta. Valvontaväliä voidaan muuttaa kohdekohtaisen riskinarvioinnin perusteella.

Palotarkastus

Palotarkastuksella valvotaan pelastuslakiin ja muihin määräyksiin perustuvien velvoitteiden noudattamista ja annetaan neuvoja ja ohjeita turvallisuuden kehittämiseksi. Tavoitteena on ennaltaehkäistä tulipaloista ja muista onnettomuuksista aiheutuvia henkilö-, omaisuus- ja ympäristövahinkoja sekä parantaa kohteen turvallisuuskulttuuria.

Pelastuslaki määrittelee jokaiselle pelastuslaitokselle tehtävän valvoa sekä paloturvallisuuteen liittyvien
yleisten velvoitteiden että toiminnanharjoittajia ja kiinteistön omistajia sekä haltijoita koskevien velvoitteiden noudattamista. Havaitut puutteet määrätään korjattavaksi ja tarvittaessa korjaustoimenpiteiden toteutumista valvotaan. Vakavat, välitöntä vaaraa aiheuttavat puutteet voivat johtaa toiminnan keskeyttämiseen.

Palotarkastuksella kohteen edustajana tulee pääsääntöisesti olla omistaja, haltija tai näille suoraan vastuussa oleva turvallisuusasioista vastaava henkilö, kuten esimerkiksi isännöitsijä, toimitusjohtaja, turvallisuuspäällikkö, suojelujohtaja tai tarkastettavan osaston toiminnasta vastaava henkilö.

Yleinen palotarkastus tarkoittaa valvontasuunnitelman mukaisin määrävälein tehtävää palotarkastusta.
Tarkastuksella valvotaan Pelastuslain 2 luvun (Yleiset velvollisuudet) ja 3 luvun (Toiminnanharjoittajan sekä
rakennuksen omistajan ja haltijan velvollisuudet) säännösten noudattamista. Kohde tarkastetaan asiakirjojen perusteella ja pistokokein, vastuu kohteen turvallisuudesta on aina kohteen omistajan ja haltijan. Palotarkastuksella annetaan turvallisuusneuvontaa sekä pyritään tukemaan kohteen omaa turvallisuuskulttuuria.

Valvonta toteutetaan omatoimisen varautumisen auditointimallilla sekä pienemmissä kohteissa omatoimisen varautumisen arviointimallia soveltaen. Kohteet, jotka eivät ole pelastussuunnitelmavelvollisia arviointi tehdään teknisen tarkastuksen yhteydessä.