Automaattinen paloilmoitin

Automaattinen paloilmoitin on turvalaitteisto, joka tunnistaessaan tulipalon synnyn tekee automaattisesti ilmoituksen hätäkeskukseen ja hälyttää myös valvottavassa tilassa. Järjestelmä koostuu ilmoitinkeskuksesta, paloilmaisimista, paloilmoituspainikkeista ja paikallishälyttimistä. Paloilmoitinlaitteisto antaa myös automaattisesti varoituksen sen toimintavarmuutta haittaavista vioista.

Paloilmaisin on laite, joka reagoi tulipaloon. Laite asennetaan valvottavaan tilaan, ja sen toiminta voi perustua savun, lämmön, liekkien, palokaasujen tai näiden yhdistelmien tunnistamiseen.

Paloilmoittimen haltija vastaa siitä, että paloilmoittimelle on olemassa sille laadittu kunnossapito-ohjelma
ja että huolto ja korjaustoiminta on järjestetty laitekohtaisen huolto-ohjeen mukaisesti.
Paloilmoittimen haltijan tulee nimetä paloilmoittimen hoitaja ja huolehtia siitä, että tämä saa tehtävän hoidon kannalta tarpeellisen koulutuksen. Hoitaja vastaa kunnossapito-ohjelman läpiviennistä.

Järjestelmä tulee tarkastaa ja huoltaa säännöllisesti. Tarkastukset ja huollot tulee tehdä riippumatta siitä ovatko tilat käytössä tai eivät. Paloilmoittimen määräaikaistarkastus on tehtävä yleensä kolmen vuoden välein.


Automaattinen sammutuslaitteisto

Sprinkleri havaitsee alkavan tulipalon mahdollisimman aikaisin ja sammuttaa sekä hidastaa palon leviämistä ja antaa siten aikaa pelastautumiselle tai pelastamiselle. Automaattinen sammutuslaitteisto tekee automaattisesti ilmoituksen hätäkeskukseen.

Sammutuslaitteiston haltija vastaa siitä, että sammutuslaitteistolle on olemassa sille laadittu kunnossapito-ohjelma ja että huolto ja korjaustoiminta on järjestetty laitekohtaisen huolto-ohjeen mukaisesti.

Sammutuslaitteiston määräaikaistarkastus on tehtävä kahden vuoden välein.