Ilmoitus palovaarasta tai muusta onnettomuusriskistä 

Yhteiskunnan tahtotila tukee kotona asumista. Kotiin hoidetaan yhä vanhempia ja huonokuntoisempia, monenlaista apua ja tukea tarvitsevia ikäihmisiä. Heidän lisäkseen kotona asuu myös muita toimintakyvyltään heikentyneitä erityisryhmiin kuuluvia henkilöitä. Asukkaita yhdistää mm. yksinäisyys, syrjäytyminen, aistien alenemat, muistisairaudet, vahvojen lääkkeiden tai päihteiden käyttö, mielenterveyden ongelmat sekä kulttuurierot.

Heikentynyt toimintakyky luo merkittäviä haasteita kotona asumisen palo- ja poistumisturvallisuuteen. Toimintakyvyn heikkenemisen myötä asumisen tarpeet muuttuvat. Jotta kotona asuminen onnistuu, tulee arkea tukea riittävin ja oikea-aikaisin palveluin. Tämä ei kuitenkaan yksin riitä. Vaaratilanteita syntyy, ellei asunnon turvallisuustaso vastaa asukkaan toimintakykyä. 

Palo- ja onnettomuusriskit asuinrakennuksissa ovat kohonneet erityisryhmien kotona asujien määrän kasvaessa. Nämä henkilövahinkojen riskikohteet tavoitetaan paloriski-ilmoitusten perusteella ja ennaltaehkäisevä turvallisuustyö voidaan kohdentaa sinne, missä sitä tarvitaan. 

Jos kohtaat työtehtävissä ilmeisen palovaaran tai muun onnettomuusriskin, olethan tietoinen pelastuslain mukaisesta ilmoitusvelvollisuudesta? 

Pelastuslaki velvoittaa viranomaisia ilmoittamaan virkatoimiensa yhteydessä havaitsemastaan tai muutoin tietoonsa saamastaan ilmeisestä palonvaarasta tai muusta onnettomuusriskistä pelastusviranomaiselle. Ilmoitusvelvollisuus koskee viranomaisten lisäksi myös kuntaa, muuta julkisyhteisöä, näiden palveluksessa olevaa henkilöstöä sekä hoitolaitoksen ylläpidosta ja palvelu- ja tukiasumisen järjestämisestä huolehtivaa toiminnanharjoittajaa ja tämän palveluksessa olevaa henkilöstöä. Sähköinen ilmoituslomake löytyy osoitteesta www.pelastustoimi.fi.

Pelastusviranomaisen rooli on tunnistaa ja koota yhteen tapaukseen liittyvät toimijat. Vaikuttavuuden kannalta merkityksellistä on toimijoiden yhteistyö, jossa eri alojen asiantuntijoiden osaaminen saadaan käyttöön asiakkaan turvallisuuden edistämiseksi.

Linkit: 
Sähköinen ilmoituslomake
Opas paloriskikohteiden ilmoittamiseen, valvontaan ja viranomaisyhteistyöhön