Kemikaalivalvonta

Lapin pelastuslaitos valvoo vaarallisten kemikaalien vähäistä teollista käsittelyä ja varastointia. Laajamittaista
vaarallisten kemikaalien käsittelyä ja varastointia valvoo Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES. Ilmoitusvelvollisuus ja valvova viranomainen määräytyvät käytettävien ja varastoitavien kemikaalien määrien perusteella (Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinninvalvonnasta 855/2012). Myös kemikaalien vähäisestä tilapäisestä käsittelystä ja varastoinnista tulee tehdä ilmoitus pelastuslaitokselle.

Jos kemikaalien varastointimäärät jäävät alle ilmoitusrajojen, on vastuu kemikaalien turvallisesta käsittelystä
ja varastoinnista toiminnanharjoittajalla. Pelastusviranomainen suorittaa kemikaalivalvontaa valvontasuunnitelman mukaisten palotarkastuksien yhteydessä. Palotarkastuksien määrävälit määritellään kohteen riskiarvion perusteella.

Kemikaalien teollista käsittelyä ja varastointa koskevat säädökset: