Yleisötilaisuudet

Pelastuslaki 379/2011 16§
Yleisötilaisuuksiin ja muihin tapahtumiin, joihin osallistuvien ihmisten suuren määrän tai muun erityisen syyn vuoksi sisältyy merkittävä henkilö- tai paloturvallisuusriski, tilaisuuden järjestäjän on laadittava pelastussuunnitelma.

Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelmassa on selvitettävä ja arvioitava tilaisuuden vaarat ja riskit. Niiden perusteella määritellään tilaisuuden turvallisuusjärjestelyt sekä tilaisuuden toteuttamisesta vastaavalle henkilöstölle ja tilaisuuteen osallistuvalle yleisölle annettavat ohjeet onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja onnettomuus- ja vaaratilanteessa toimimiseksi. Pelastussuunnitelmasta pelastusviranomainen pystyy varmistamaan, että tapahtumanjärjestäjä on varautunut hyvin onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn sekä toimintaan mahdollisissa onnettomuustilanteissa.

Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma on toimitettava tiedoksi alueen pelastusviranomaiselle, ensisijaisesti sähköisenä, viimeistään 14 vuorokautta ennen tilaisuuden alkamista. Isoissa tapahtumissa on suositeltavaa olla yhteydessä pelastuslaitokseen jo suunnittelun alkuvaiheessa. Myöhässä saapuneita suunnitelmia ei käsitellä.

Jos pelastussuunnitelmassa tarkoitettu selvitys ja arvio tilaisuuden vaaroista ja riskeistä tai niiden perusteella määritellyt turvallisuusjärjestelyt ja ohjeet ovat pelastusviranomaisen arvion mukaan puutteelliset, voi hän palauttaa suunnitelman täydennettäväksi. Pelastusviranomainen voi tarvittaessa suorittaa kohteessa yleisötilaisuuden palotarkastuksen. Tarkastus on maksullinen.

Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta 407/2011 3§
Pelastuslain 16 §:ssä tarkoitettu yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma on laadittava yleisötilaisuuteen tai tapahtumaan, jossa:
  1. arvioidaan olevan läsnä samanaikaisesti vähintään 200 henkilöä;
  2. käytetään avotulta, ilotulitteita tai muita pyroteknisiä tuotteita taikka erikoistehosteina palo- ja räjähdysvaarallisia kemikaaleja;
  3. tapahtumapaikan poistumisjärjestelyt poikkeavat tavanomaisesta; tai
  4. tapahtuman luonne aiheuttaa erityistä vaaraa ihmisille.
Jos samaa yleisötilaisuutta tai tapahtumaa varten tulee muun lain kuin pelastuslain taikka toimivaltaisen viranomaisen antaman määräyksen nojalla laatia turvallisuus-, valmius- tai muu vastaava suunnitelma, erillistä yleisötilaisuuden pelastussuunnitelmaa ei tarvitse laatia, vaan pelastuslain 16 §:n 2 momentissa säädetyt suunnitelman sisältöä koskevat seikat voidaan koota mainittuun muuhun suunnitelmaan. Tästä on mainittava suunnitelmassa.

Pelastuslaitokselta saat ohjeita ja neuvontaa yleisötilaisuuden pelastussuunnitelman laadinnasta.
Ilotulitusnäytöksen järjestämisestä on ilmoitettava poliisille ennen näytöksen järjestämistä.

Lomakkeet