Ikäihmisten paloturvallisuus

Ikääntyminen tuo väistämättä muutoksia arkielämään, koska liikkuminen vaikeutuu, muistisairauksien esiintyvyys kasvaa ja elinpiiri kaventuu. Rajoituksilla on vaikutusta turvallisuuden ja turvattomuuden tunteisiin. Turvallisuuden merkitys korostuu iän karttuessa. Iäkkäiden määrän lisääntyessä kasvaa tarve huomioida turvallisuuteen liittyvät kysymykset osana kaikkia niitä palveluita, joita iäkkäille kohdennetaan.

Ikääntyminen alkaa vaikuttaa terveen henkilön toimintakykyyn yleensä 80-85 -vuoden iässä. Toimintakyvyn heikentyminen lisää alttiutta kaatumisille ja tapaturmille, joiden seurauksena itsenäinen selviytyminen kotona voi vaarantua ja lisätä laitoshoitoon joutumisen riskiä. Kuten nuoremmissa ikäryhmissä, yli 85-vuotiaissa on henkilöitä,jotka ovat aktiivisia ja elävät ilman toiminnanrajoitteita ja sairauksia ja kokevat elämänsä turvalliseksi. Yli 85-vuotiailla ovat toiminnanrajoitteet ja useat krooniset sairaudet kuitenkin jo varsin yleisiä. Tässä elämänvaiheessa turvallisuusriskit lisääntyvätkin merkittävästi.

Kasvava ikääntyvien määrä onkin edesauttanut ikäihmisille tarkoitettujen apuvälineiden ja turvallisuutta parantavien laitteistojen kehittämistä. Nykyään onkin tarjolla monia sekä henkilöturvallisuutta että paloturvallisuutta parantavia laitteistoja. Laitteistojen kehittymisen myötä ikäihmisten turvallista asumista kotona voidaan pidentää toimintakyvyn
heikentymisestä huolimatta.