Risujen ja puhtaan puujätteen poltto (roskien poltto)

 • Lapin pelastuslautakunta on kumonnut 13.12.2011 avotulentekokiellon, joka koski asemakaava-alueilla nuotion tai muun avotulen tekoa
 • paikallisissa jätehuoltomääräyksissä on pääsääntöisesti kielletty risujen, haravointijätteiden ja puujätteiden polttaminen taajama-alueilla, muutoin kuin erillisissä tulisijoissa - tutusti alueesi jätehuoltomääräyksiin kuntasi tai jätehuoltolautakuntasi www-sivuilla
 • pelastuslaitos voi pelastuslain (379/2011) perusteella edelleen kieltää alueellaan tai osassa sitä avotulenteon  määajaksi (esim. pitkäkestoisen ruohikkopalovaara vuoksi)
 • mahdollisesta kieltopäätöksestä tiedotetaan erikseen
 • hätäkeskus ei enää ota vastaan kulottajien tai pelastuslaitoksen avotulentekoilmoituksia vastaan, joten erehdyksessä tehtyjen hätäilmoituksien ja niiden johdosta tehtyjen aiheettomien hälytysten antamisen riski on kasvanut
 • pelastuslaitos seuraa vahinkokehitystä ja hälytysten määrää ja ohjeistaa asiaa tarvittaessa uudestaaan
 • Ennen avotulentekoon ryhtymistä on hyvä lukea pelastuslain 2 luku, jossa kerrotaan meitä jokaista koskevista :
  • yleisistä toimintavelvollisuuksista 3§
  • huolellisuusvelvotteista 4§
  • varovaisuusvelvoitteesta 5§
  • rajoitteista avotulen tekoon 6§
  • erityisehdoista kulotuksessa
  • Ilmoitusvelvollisuudesta 8§ (ilmoituslomake kulotuksesta löytyy tästä)
 • Valitse paikka avotulen teolle huolellisesti.
 • Huomioi vallitsevat tuuliolosuhteet. Huolehdi ettei tuli pääse ryöstäytymään ympäristöön.
 • Savu ei saa aiheutaa haittaa naapurille, liikenteelle ja muulle ympäristölle.
  Märät risut ja heinät palavat huonosti ja muodostavat runsaasti savua. Savun pienhiukkaset saattavat aiheuttaa ongelmia hengityselinsairaille
 • Avotulta ei saa tehdä toisen maalle ilman lupaa.
 • Varaa paikalle riittävästi alkusammutuskalustoa, vesiletku, ämpäreitä, kastelukannu, lapio jne.
  Avotulen tekopaikan ympäristö on hyvä kastella ennen tulen sytyttämistä.
  Bensiinin käyttö sytyttämiseen on vaarallista!
 • Kipinöitä synnyttävän materiaalin polttamisessa on noudatettava erityistä varovaisuutta,
  koska kipinät voivat sytyttää uusia paloja yllättävänkin kaukana. Tarkkaile siis myös ympäristöäsi!!
 • Polttoa on valvottava tarkoin, turhien hätäilmoitusten välttämiseksi valvonnan on oltava näkyvää ja jatkuvaa.
 • Sytyttäjä vastaa avotulen teosta mahdollisesti aiheutuneista vahingoista.
 • Avotulen pitämisen jälkeen on huolehdittava siitä, että tuli sammutetaan huolella.
  Tarvittaessa on järjestettävä jälkivartiointi.
 • Jätteiden polttaminen on kokonaan kielletty. Useissa kunnissa haravointi-, risu- ja
  rakennusjätteet voi toimittaa vastaanottopisteisiin, mistä ne menevät hyötykäyttöön.
  Paikalliset jätehuoltomääräykset
  Jätteiden poltosta on määrätty paikallisissa jätehuoltomääräyksissä.Tutustu oman paikkakunnantasi jätehuoltomääräyksiin.

Ote Perämeren jätelautakunnan jätehuoltomääräyksistä:
(vastaavat määräykset löytyvät Lapin muiltakin alueilta)

 ”6 § Jätteen poltto 

Jätteiden polttaminen on kielletty ilman ympäristölupaa. Taajama-alueella saa polttaa
keskuslämmityskattilassa tai muussa kiinteässä lämmityslaitteessa risuja ja oksia sekä
puhdasta, kuivaa ja kyllästämätöntä ja maalaamatonta puuta, jollei jäljempänä ole
muuta määrätty. Haitallisista aineista vapaata pahvia ja paperia saa polttaa vähäisiä
määriä mm. sytykkeenä.

Maalattua, lakattua tai kyllästettyä puuta, vaneria, lastulevyä yms. ei saa polttaa
kiinteistöllä, vaan ne tulee toimittaa luvan saaneeseen käsittely- tai keräyspaikkaan.

Jätteiden avopoltto on kielletty.

Taajama-alueen ulkopuolella saa avopolttona polttaa vähäisiä määriä kuivia risuja,oksia tai puhdasta puuta silloin, kun siitä ei aiheudu haittaa naapureille eikä metsä- tai ruohikkopalovaroitus ole voimassa. Polton suorittajan on huolehdittava jälkisammutuksesta ja palojäännöksen asianmukaisesta käsittelystä.”