Kulotusohjeet

Keväällä palokuntien hälytysten aiheiksi tulevat tavallisten ihmisten aiheuttamat kulopalot,
jotka ovat karanneet kulottajien käsistä. Vaarassa ovat tällöin usein myös asuin- ja muut rakennukset. Samoin roskien ja risujätteiden polttaminen aiheuttaa vaaratilanteita avotulen karatessa tarkoitettua laajemmaksi. Savuavien jätteiden polttaminen aiheuttaa lisäksi turhia hälytyksiä, mikä heikentää pelastuslaitoksen valmiutta ja aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia.

Vapun tienoolla alkaa yleensä perinteinen maasto- ja ruohikkopalokausi. Keväisin ennen kasvukauden alkamista Ilmatieteen laitos varoittaa tarvittaessa ruohikkopalovaarasta, jolloin on noudatettava erityistä varovaisuutta avotulen teossa. Metsäpalovaroitusten aikana avotulen teko metsiin ja niiden läheisyyteen on kielletty.

Perinteisesti marjastus- ja metsästyskaudella maastossa huolimattomasti sammutetut nuotiot aiheuttavat maastopaloja.

Kulotus:

Muutoksia lainsäädännössä ja pelastuslaitoksen toiminnassa

 • Lapin pelastuslautakunta on kumonnut 13.12.2011 avotulentekokiellon, joka koski asemakaava-alueilla nuotion tai muun avotulen tekoa
 • pelastuslaitos voi uuden pelastuslain (379/2011) perusteella edelleen kieltää alueellaan tai osassa sitä avotulenteon  määajaksi (esim. pitkäkestoisen ruohikkopalovaara vuoksi)
 • mahdollisesta kieltopäätöksestä tiedotetaan erikseen
 • hätäkeskus ei enää ota vastaan kulottajien tai pelastuslaitoksen avotulentekoilmoituksia, joten erehdyksessä tehtyjen hätäilmoituksien ja niiden johdosta tehtyjen aiheettomien hälytysten antamisen riski on kasvanut
 • pelastuslaitos seuraa vahinkokehitystä ja hälytysten määrää ja ohjeistaa asiaa tarvittaessa uudestaaan
 • Ennen kulotukseen ryhtymistä on hyvä lukea pelastuslain 2 luku, jossa kerrotaan meitä jokaista koskevista :
  • yleisistä toimintavelvollisuuksista 3§
  • huolellisuusvelvotteista 4§
  • varovaisuusvelvoitteesta 5§
  • rajoitteista avotulen tekoon 6§
  • erityisehdoista kulotuksessa 7§
  • Ilmoitusvelvollisuudesta 8§ (kulotusilmoituslomake)
  Kulotusohjeita:
 • Taajama-alueella, pihapiirissä, rakennusten ja sähkölinjojen läheisyydessä ei tule kulottaa ollenkaan
 • kulotuksesta tulee ilmoittaa pelastuslaitoksen paikalliseen toimipisteeseen mieluiten virka-aikana tai alueen päivystävälle pelastusviranomaiselle (pel.laki 8 §
 • Ennen kulotuksen aloittamista harkitse tarkkaan saavutettava hyöty ja kulotukseen liittyvät riskit ja vastuu
 • Huomioi vallitsevat tuuliolosuhteet kulotuksessa - kovalla tuulella ei tule kulottaa!
 • Kulota mielummin tyynellä säällä ja kun illalla tai seuraavana päivänä on luvassa sadetta
 • Kulota vastatuuleen; hallittavissa oleva alue kerrallaan
 • Niitä ja raivaa kulotettavan alueen ympäriltä heinä, karike ja muu palava aines pois
 • Älä kulota puiden läheisyydessä, erityisesti kuuset voivat syttyä herkästi tuleen.
 • Kulotettaessa suurta aluetta, on hyvä kulottaa ensin suoja-alue kulotusalueen reunoille, jolloin kulotus ei pääse karkaamaan niin helposti, vaikka tuuli kääntyisikin kesken kulotuksen.
 • Ole erityisen varovainen jos aluetta ei ole kulotettu viime vuosina ja siinä on paljon palavaa ainesta
 • Älä kulota turvemaalla, sillä tuli voi kyteä turpeessa jopa viikkoja
 • Savu ei saa aiheutaa haittaa naapurille, liikenteelle ja muulle ympäristölle
 • Ennen sytyttämistä tulee paikalle varata riittävästi henkilöitä ja alkusammutuskalustoa. Esimerkiksi vesiletku, vesitynnyri, ämpäreitä, kastelukannu, kuusenhavuja, jauhesammuttimia ja lapioita ja haroja, jotka ovat käyttökelpoisia alkusammutukseen.
 • On hyvä kastella avotulen tekopaikan ympäristö ennen sytyttämistä
 • Sytyttäjä vastaa avotulen teosta mahdollisesti aiheutuneista vahingoista
 • Polttoa on valvottava tarkoin,
 •  turhien hätäilmoitusten välttämiseksi valvonnan on oltava näkyvää ja jatkuvaa
 • Kulottamisen jälkeen on huolehdittava siitä, että tuli sammutetaan huolella.
 • Tarvittaessa on järjestettävä jälkivartiointi
Metsämaan kulotus on aina suoritettava kulotuksen käytännön työhön perehtyneen metsämaan ammattilaisen valvonnassa (Pel.laki 7§ 2 mom.)

Lomakkeen KULOTUKSESTA ILMOITTAMISEEN löydät täältä.
Ohjeet RISUJEN JA PUUJÄTTEEN POLTOSTA löydät täältä.

Yhteystietoja:

Kuntien pelastusviranomaisten ja alueen päivystävän palomestarin yhteystiedot löydät  TÄÄLTÄ

Kaiken kaikkiaan pelastuslaitokselta toivotaan, että maan- ja kiinteistöjenomistajat harkitsevat tarkkaan
kulotuksen ja risujenpolton tarpeellisuutta ja muistavat avotulen tekoon liittyvät vaarat ja vastuut

Jos kaikista varotoimista huolimatta palo karkaa hallinnasta ja tarvitaan palokunnan apua,
niin soita hätänumeroon 112.