Lapissa tulvien osalta tilanne on säilynyt eilisen kaltaisena, poikkeuksena Ivalo, missä vedenpinta on kovassa nousussa ja lähenee aiemmin mitattuja suurimpia vedenkorkeuksia. Kittilän alueelle on myös tullut sadetta ja näitä molempia kohteita seurataan aktiivisesti. Kemijoen alueella Rovaniemellä vedenpinta on laskenut vahinkorajalle ja suunta on kohti kesävedenkorkeuksia. Tornionjoen tulvia vielä odotellaan ensi viikoksi.  Lapin Tulva 2020 –johtoryhmä kokoontui 3.6.2020 klo 13 Lapin pelastuspäällikkö Harri Paldaniuksen johdolla.

Lapin ELY-keskuksen ja Tulvakeskuksen mukaan lumen nopea sulaminen ja vesisateet ovat nostaneet Ivalojoen virtaamia ja tilannetta seurataan aktiivisesti. Virtaama on kääntynyt Pajakosken mittausasemalla jo laskuun, mutta Ivalon kylän kohdalla joen vedenpinta on vielä nousussa. Huipun ennustetaan olevan tänään tai huomenna.

Kittilässä vedenkorkeus on vahinkorajan tuntumassa edelleen, ja runsaat sateet voivat nostaa veden vahinkorajan yli. Mikäli sateet jäävät pieneksi, tulva alkaa vähitellen laskemaan. Rovaniemellä tulva on jo laskenut vahinkorajan alapuolelle. Tornionjoen tulvahuippua odotetaan vasta ensi viikolle ja tulvan arvioidaan olevan tavanomaista kevättulvaa suurempi.

Lapin ELY-keskus ja Tulvakeskus julkaisevat 5.6.2020 iltapäivällä seuraavan tulvatiedotteen (ELY-keskusten tiedotteet)”. Seuraa päivittyvää tulvatilannetta: www.ymparisto.fi/tulvatilanne.

Tulvatoimijoiden terveiset

Lapin pelastuslaitos

Tulvatilanne Lapissa on vähitellen rauhoittumassa. Arktisen pelastusjoukkueen osa lähti tänään kello 13:00 Luostotunturille veden pumppaustehtävälle. Alueella oleva vedenottoallas on murtumisvaarassa johtuen suuresta sulamisveden määrästä.

Lapin pelastuslaitos seuraa tulvatilannetta normaalivalmiudessa ja toimii tarvittaessa tilanteen kehittymisen mukaisesti.

Lapin ELY - Tilanne tiestöllä

Tulvan takia on edelleen suljettuna maantie 19618 Kainuunkyläntie Ylitorniolla.

Maantie 19865 Naruskantie, Salla, tulvavesi noussut tänään tielle useassa kohdassa. Tien liikennöitävyys turvataan tietä penkkaamalla. Työt valmistunevat tämän päivän aikana.

Ajantasainen liikennetilanne https://liikennetilanne.tmfg.fi/

Lisätietoja tiestön osalta: kunnossapitovastaava Kari Parikka, puh, 0295 037 247 

Rovaniemen kaupunki

Rovaniemellä tilanne on pysynyt rauhallisena. Kaupungin tekemät tulvasuojaukset ovat toimineet hyvin ja kaupungin työntekijöiden lisäksi myös Vapepa on valvonut niiden toimivuutta.

Yksi suljettuna ollut tie sekä yksi kevyenliikenteenväylä on voitu avata käyttöön. Useita jätevesipumppaamoja on edelleen ylivuodossa, mutta talousveden, lämmön ja sähkön toimituksiin tulvalla ei ole vaikutusta. Rauhoittunut tilanne näkyy myös tulvapuhelimessa. Puhelin suljetaan tänään 3.6. klo 15. Myös tulvasivuston käyttäjämäärät ovat laskeneet, mutta edelleen sivujen kävijämäärä on yli 2000 käyntiä vuorokaudessa.

Lisätietoa: Rovaniemen tulvasivuilta https://www.rovaniemi.fi/tulvatiedotus  

Lapin AVI

Lapin aluehallintoviraston pelastustoimi ja varautuminen vastuualue on kutsunut tulvatilanteen hallintaan tueksi neljä kansainvälisen pelastustoiminnan koulutuksen saanutta asiantuntijaa eri puolilta Suomea. Asiantuntijat tukevat Lapin pelastuslaitoksella ja aluehallintovirastossa johtamista ja tilannekuvan muodostamista.

Tulvatilanteessa Lapin aluehallintoviraston pelastustoimi- ja varautuminen vastuualue tukee toimivaltaisia viranomaisia ja avustaa sisäministeriötä oman perustehtävänsä mukaisesti. Lapin aluehallintovirasto on perustanut tulvatilannetta seuraavan tilannekeskuksen, joka toimii yhteyspisteenä eri viranomaisille ja tahoille käytännön toimissa.

Tiedote: http://www.avi.fi/web/avi/-/lapin-tulvien-hallintaan-avuksi-kansainvalista-kokemusta-lappi- 

Vapepa

Vapepa on päivystänyt Halvarinranta 10:ssä tulvaestettä 2. 6 klo 20.00 – 3.6 klo 08.00.  

Kemijärvi

Kemijärvellä tilanne on rauhallinen ja hallinnassa. Kaupungin valmiustasoa pidetään yllä kuluvan viikon ajan. 

Kittilän kunta

Kittilässä vedenkorkeus on pysynyt muutamia päiviä vahinkorajan tuntumassa ja on hieman sen alapuolella. Näin tilanne on rauhallinen. Lähipäivien sateiden osuutta tulvatilanteeseen seurataan tarkasti ja tiedotetaan kuntalaisille tulvaveden riskeistä.

Kunnassa arvioidaan torstaina 4.6. sateiden vaikutusta ja täsmennetään alustavaa aikataulua Pääskylänniemestä evakuoitujen ihmisten paluusta koteihinsa.

Kittilän tulvatiedotteet löytyvät sivulta www.kittila.fi/kittilan-kunnan-tulvatiedotus-2020 

Inarin kunta

Inarin kunta jatkaa tulvatilanteen aktiivista seurantaa yhteistyössä pelastuslaitoksen kanssa ja valmius tulvasuojeluun on hyvä. Tilanne on rauhallinen.

Ivalojoen veden korkeus ja virtaama ovat selkeässä nousussa. Veden nousu voi aiheuttaa vahinkoja Ivalon keskustan ulkopuolelle niin kiinteistöille kuin tiestöllekin. Paikallisteitä ja kiinteistölle johtavia teitä on poikki laajemmalta alueelta. Juutuajoen vedenkorkeutta seurataan. Joen yli johtava silta Juutuan luontopolulla on suljettu turvallisuussyistä Metsähallituksen toimesta. 

Kemijoki Oy

Kemijoki Oy:n jatkaa tulvan osalta korotetussa valmiustilassa, joka alkoi 29.5.2020. Kemijoki Oy tukee tulvaviranomaisten toimintaa ja tekee tehostettua mediaseurantaa tulvaryhmän tarpeisiin.

Tulvaturismi aiheuttaa edelleen haittaa voimalaitosalueilla ja liikenteen ruuhkautumista kapeilla patosilloilla. Kemijoki Oy on aidannut ehdottomasti vältettäviä alueita, jotta tarpeettomilta vaaratilanteilta vältyttäisiin. Taivalkosken ja Valajaskosken tulva-aidat ovat toimineet hyvin.

Tulvatilanteen rauhoittuminen on vaikuttanut poikkeukselliseen tulvatilanteeseen liittyvien kyselyiden määrään. Kemijoki Oy vastaa edelleen jokivarren asukkaiden kysymyksiin ja huoliin ja ohjaa kyselijät oikean tiedon pariin.

Kemijoki Oy:n kevättulva 2020 -sivu https://www.kemijoki.fi/joen-kayttajille/tulvakevat-2020.html 

Sosiaalisessa mediassa Lapin tulviin liittyvää keskustelua muun muassa hashtageillä #tulva #tulvat #Lapintulvat #tehemäyhessä.

Hyviä verkkolähteitä tulvatilanteeseen ja tulvasuojeluun liittyen:

Tulvakarttapalvelu

Ympäristöhallinnon tulvasivut

Ympäristöhallinnon tulvasuojeluohje

Ympäristöhallinnon englanninkieliset sivut tulviin liittyen

Lapin pelastuslaitoksen tulvasivut

Rovaniemen kaupungin ja Lapin pelastuslaitoksen video omavarautumisesta ja rakennuksen tulvasuojauksesta

Rovaniemen kaupungin tulvatiedotussivut

Kittilän kunnan tulvatiedotussivut

Tornion kaupungin tulvatiedotussivut

Inarin kunnan tulvatiedotussivut