Tulvatilannekuvaa seurataan pelastuslaitoksella aktiivisesti. Rovaniemellä oleva tilannekeskus keskittyy Lapin tulvatilanteen seurantaan ja Kemissä tilannekeskus hoitaa muut päivittäiset tehtävät. Alueellinen avotulenteko on tuottanut toivotun tuloksen. Kalustoresursseja ei ole siirretty  sitten lauantain.

Tulvantorjuntatoimissa pelastuslaitoksella odottava vaihe

Lapin alueella viranomaiset ja järjestöt ovat yhdessä varautuneet tulvatilanteeseen jo viikkojen ajan. Pelastuslaitoksella tulvien varautumisvaiheesta ollaan Rovaniemen ja Kittilän osalta siirtymässä toiminnalliseen vaiheeseen. Johtamistoiminnoissa ja operatiivisen valmiuden osalta ollaan tulvatilanteen osalta kohotetussa valmiudessa.

Tarvittavit kalusto- ja henkilöstöresurssit on keskitetty tilanteen edellyttämällä tavalla. 

Tulvat vahinkorajoilla, erityisesti Tornionjoen vesistöalueella tulee varauta suureen tulvaan 

Tulvakeskuksen tiedotteen mukaan Ounasjoen vedenkorkeus nousee Kittilässä vahinkorajalle suurella todennäköisyydellä tänään tai huomenna ja tulva on huipussaan kesäkuun alkupäivinä. Rovaniemellä Kemijoen tulvahuippu ajoittunee pari päivää Kittilää myöhemmin. Vesi on noussut jo tulvavahinkorajalle Rovaniemellä. Lue lisää: https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Vesitilanne_ja_ennusteet

Tornionjoella tulvahuipun arvioidaan olevan todennäköisimmin kesäkuun 6. päivän jälkeen ja Pellossa vahinkoraja ylittyy noin 60 % todennäköisyydellä. Pelastuslaitos kehottaa koko Tornionjoen vesistöalueella varautumaan poikkeuksellisen kovaan tulvaan ja ryhtymään tarvittaviin omatoisen varautumisen toimenpiteisiin. Samoin tulee poistaa tulva-alueen vesistöjen rannoilta kaikki siirrettävissä oleva irtain omaisuus. Katso varautumisohjeet Tornionjokilaakson tulvaoppaasta.

Rovaniemellä on mm. Saarenkylän alueella tulvavesi noussut useille pienille teille ja joitakin teitä on pois käytöstä. Vesi on noussut myös Kuusamontielle. Lapin ELY:n vastuulla oleva tieverkoston liikennehäiriöt löytyvät https://liikennetilanne.tmfg.fi/ .
Pelastuslaitoksella ei ole tietoa kaikista kuntien vastuulla olevasta teistä tai yksityisistä teistä. Tulvat eri puolilla Lappia ovat aiheuttaneet useita tieverkoston häiriötä ja pelastuslaitos kehottaa varautumaan tulvavaara-aluilla teiden häiriötilanteista.

Pelastuslaitoksella ei ole ollut tulviin liityen vahingontorjuntatehtäviä, mutta paikallisesti tulvatilannetta on tarkkailtu aktiivisesti. Vähinenkin vedennousu voi lisätä tehtäviä merkittävästi.Pelastuslaitoksella arvioidaan, että vahingontorjuntatehtävien vähäinen määrä johtuu yleisesti hyvästä omatoimisesta varautumisesta. 

Viranomaisohjeet tulvatilanteessa

Pelastuslaitos kehottaa noudattamaan tulvatilanteessa viranomaisten antamia ohjeita. Ohjeita kiinteistöjen ja omaisuuden suojaamiseen löytyy pelastuslaitoksen internetsivuilta: http://www.lapinpelastuslaitos.fi/ajankohtaista/lapin-tulvasivut-2020 

Ohjeita tulvavahinkojen ehkäisyyn ja omatoimiseen varautumiseen saa myös Lapin pelastuslaitoksen tulvainfopuhelimesta, p. 040 126 4030. Puhelin päivystää joka päivä klo 8- 21. Puhelimeen vastaa koulutetetut sopimuspalokuntalaiset. 

Tulva-alueet eivät ole leikkipaikkoja, jokialueella veneily ja vesiskootterit voivat aiheuttaa suojausten pettämisiä

Lapin pelastuslaitokselta muistutetaan edelleen, että ihan tulvien läheisyyteen ei kannata mennä. ”Tulvaturistit” voivat asettaa itsensä isoon vaaraan. Veden korkeus saattaa vaihdella nopeasti ja virtaava vesi voi helposti kaataa pyöräilevän ihmisen tai vaurioittaa autoa. Veden mukana voi myös virrata rannalta huuhtoutuneita tavaroita tai epäpuhtauksia. 

Tulva-alueet eivät ole turvallisia lasten leikkipaikkoja. Myös veneilyä alueilla kannattaa nyt välttää.

Erityisesti Rovaniemellä ongelmaksi ovat muodostuneet jokialueella ajelevat vesiskootterit, joiden muodostamat aallot ovat vaurioittaneet tehtyjä tulvasuojauksia. Ainakin yhden kohteen suojaukset ovat pettäneet aaltojen vuoksi.

Ongelmia on aiheuttanut myös runsas ”tulvaturismi”, joka on haitannut meneillään olevia tulvasuojelutoimia sekä ruuhkauttanut paikoin liikennettä. 

Avotulenteko kielletty useissa kunnissa Lapissa

Suuren vahinkoriskin vuoksi avotulentekokielto on laajennuttu Rovaniemen ja Kittilän lisäksi koskemaan myös Inarin, Muonion, Kolarin, Pellon, Ylitornion ja Tornion kuntia. Kielto on voimassa 7.6.2020 asti. Pelastuslaitos kehottaa muutoinkin huomioimaan ruohikko- ja metsäpalovaroituksia Lapissa. Lapin pelastuslaitos pyytää kaikkia kulotusta suunnittelevia muuallakin Lapissa harkitsemaan vakavasti kulotuksen välttämättömyyttä. Kulopalojen sammutukset vievät henkilöstöresurssia, jota tulva-aikana tarvitaan tulvantorjuntaan.

Avotulentekokielto on tuottanut toivotun tuloksen. Maastopalotehtäviä ei ole ollut. Ainoastaan savuhavaintoilmoitukset ovat aiheuttaneet Kittilässä muutaman tarkastustehtävän. 

Seuraava tiedote 1.6. arviolta klo 14 mennessä. 

#tulva #tulvat #Lapintulvat #tehemäyhessä

Lisätietoja:

Lapin pelastusjohtaja Markus Aarto, p. 040 484 4000, markus.aarto(at)lapinpelastuslaitos.fi

Lapin pelastuslaitoksen pelastuspäällikkö Harri Paldanius p. 040 765 4967 , harri.paldanius(at)lapinpelastuslaitos.fi 

Lapin pelastuslaitoksen valmiuspäällikkö / tiedotuspäällikkö Ari Soppela, p. 040 834 2431, Pelastuslaitoksen tiedotus: tiedotus(at)lapinpelastuslaitos.fi

Hyviä verkkolähteitä tulvasuojeluun liittyen:

Tulvakarttapalvelu

Ympäristöhallinnon tulvasuojeluohje

Ympäristöhallinnon englanninkieliset sivut tulviin liittyen

Lapin pelastuslaitoksen tulvasivut

Rovaniemen kaupungin ja Lapin pelastuslaitoksen video omavarautumisesta ja rakennuksen tulvasuojauksesta

Rovaniemen kaupungin tulvatiedotussivut

Kittilän kunnan tulvatiedotussivut

Tornion kaupungin tulvatiedotussivut

Inarin kunnan tulvatiedotussivut