LAPIN PELASTUSLAITOKSELLA TEHTÄVÄMÄÄRISSÄ HIENOISTA KASVUA 2016
 - maastopalojen määrä pysyi alhaisena, erheellisten paloilmoitinhälytysten määrä taittui kasvuun

Lapin pelastuslaitoksen hälytystehtävämäärä kasvoi hieman vuonna 2016 edellisvuodesta. Pelastuslaitoksella oli 4358 hälytystehtävää, kun niitä vuonna 2015 oli 4187. Tehtävämäärät ovat vakiintuneet reiluun neljääntuhanteen tehtävään vuodessa. Lähivuosien tehtävämäärien huippu (4494) tavoitettiin vuonna 2009. Tilastot perustuvat pelastuslaitoksen saamiin ensitietoihin, jotka kirjataan valtakunnalliseen Pronto -tietojärjestelmään.


Lapin pelastuslaitoksen alueella vuonna 2016 kuoli tulipaloissa neljä ihmistä. Edellisenä vuonna tulipaloissa kuoli kuusi ihmistä. Kahdeksan edellisen vuoden aikana palokuolemien määrä on vaihdellut kahdesta kahdeksaan. Kaikkiaan erilaisissa onnettomuuksissa kuoli ensitietojen mukaan 39 henkilöä (vuonna 2015 31). Vakavasti loukkaantuneita oli 95 (91) sekä lievästi loukkaantuneita 652 (671).

Onnettomuustyypeittäin suurimpana tehtävätyyppinä säilyivät automaattisten paloilmoittimien tarkastus- ja varmistustehtävät, joiden määrä oli 926 tehtävää (855).  Paloilmoittimien tarkastus- ja varmistustehtävämäärät ovat viime vuosina vähentyneet pelastuslain mahdollistaman laskutusmenettelyn ja tehostuneen neuvonnan myötä, mutta kääntyivät vuonna 2016 taas nousuun. Suurimmillaan paloilmoittimien tarkistus- ja varmistustehtäviä oli vuonna 2010 (1163 tehtävää). Vertailujaksolla ilmoitinlaitteistojen määrä on lisääntynyt.

Pelastuslain mukaan pelastuslaitos voi laskuttaa paloilmoittimen toistuvasta erheellisestä toiminnasta kohteen omistajaa, haltijaa tai toiminnanharjoittajaa. Maksu peritään kolmannesta erheellisestä paloilmoituksesta 12 kuukauden aikana. Maksulla tähdätään erheellisten ilmoitusten vähentämiseen. Ylimääräisten kustannusten lisäksi erheelliset ilmoitukset vaarantavat myös palokunnan muuta toimintavalmiutta. Automaattisten paloilmoittimien hälytystehtävistä yli 95 % on erheellisiä.

Onnettomuustyypeittäin toiseksi suurimmaksi tehtävätyypiksi nousivat ensivastetehtävät. Tehtäviä oli 806 (715). Lapin jokaisessa kunnassa tapahtuvan ensivastetoiminnan avulla pyritään tavoittamaan äkillisesti ja vakavasti sairastunut tai loukkaantunut henkilö mahdollisimman nopeasti ja aloittamaan hänen hoitamisensa jo ennen ambulanssin saapumista. Tehtävään koulutettu ensivastehenkilöstö voi myös avustaa sairaankuljetushenkilöstöä potilaan ensihoidossa. Ensivasteyksikkö ei kuljeta potilasta.

Liikenneonnettomuudet työllistivät pelastuslaitosta 707 kertaa (812). Liikenneonnettomuuksiin tilastoidaan myös moottorikelkka- ja maastomönkijäonnettomuudet, joita oli 49 (44) kpl. Moottorikelkka oli näissä ensisijaisena osallisena liikennevälineenä 46 kertaa. Maastoliikenneonnettomuuksien määrä on kasvanut tasaisesti vuosittain. Vuonna 2010 maastoliikenneonnettomuuksia tilastoitiin 24 tehtävää. Pelastuslaitoksen tilastoihin tulevat vain ne liikenneonnettomuudet, joissa pelastuslaitoksen yksikkö on käynyt kohteessa.

Hienoista kasvua tapahtui rakennuspaloissa, joita oli 112 kpl (106). Rakennuspalovaaroja tilastoitiin edellisvuotta enemmän eli 188 kpl (158). Rakennuspalovaaraksi tilastoidaan tilanteet, joissa palokunnan kohteeseen tullessa palo ei eri syistä johtuen ole ehtinyt levitä rakenteisiin ja irtaimistoon.

Erilaisia ihmisten pelastustehtäviä oli yhteensä 307 kpl (276). Suurimpana ryhmä näistä oli maastopelastustehtävät, joita oli 223 kpl (174). Maastopelastustehtäviksi luetaan esim. ihmisen pelastaminen luonnossa tapahtuneen tapaturman, uupumuksen tms. johdosta sekä ihmisen pelastaminen saaresta veneen rikkoutumisen johdosta. Vesipelastustehtäviä oli 27 kpl (31) ja vikaantuneista hisseistä vapautettiin ihmisiä 26 kertaa (36).

Toinen perättäinen sateinen kesä näkyi merkittävästi maastopalojen määrässä. Maastopaloja oli 40 kpl (53) Vuosina 2013 ja 2014 maastopaloja oli noin 200 kpl vuodessa.  

Eläintenpelastustehtäviä oli 51 kpl (78) Muita hälytystehtäviä onnettomuustyypeittäin olivat mm. öljyvahingot 64 (46), liikennevälinepalot 131 kpl (145) sekä vaarallisten aineiden onnettomuudet 8 kpl (6).

Tehtävien määrä vaihteli jonkin verran eri kuukausien välillä. Vilkkain kuukausi oli joulukuu (451 kpl) ja rauhallisin kuu oli toukokuu (292kpl). Joulukuussa muita kuukausia runsaammin oli erityisesti liikenneonnettomuuksia, ensivastetehtäviä sekä paloilmoittimien tarkastustehtäviä.

Viikonpäivistä tehtäviä oli eninten edellisvuoden tapaan perjantaisin (681) ja lauantaisin (679) ja vähiten sunnuntaisin (523kpl).

Kelloajan mukaan tehtävät painottuvat tunneittain klo 8 -21 väliselle ajalle, jolloin tehtäviä on 2-3 kertaa yöaikaa enemmän (154-201 kpl).  Yön tunteinakin (klo 02-06) tehtäviä on ollut 69-80 kpl.

Kaikista tehtävistä lähes puolet (1967 kpl) sijaitsi IV-luokan riskialueilla, mitkä sijaitsevat yleensä kaukana paloasemista. Naapurivaltioiden puolella käytiin 6 kertaa.

Lisää Lapin ja koko maan tilastoja Pelastustoimen Online -tilastoista.  Online-tilastot sisältävät lähes ajantasaista tietoa pelastustoimen tehtävistä Suomessa, Ahvenanmaata lukuunottamatta.