Avotulentekokielto Lapissa 31.5. -4.6. 2018 

Pelastuslain (379/2011) 6 §:n mukaan nuotiota tai muuta avotulta ei saa sytyttää, jos olosuhteet kuivuuden, tuulen tai muun syyn takia ovat sellaiset, että metsäpalon, ruohikkopalon tai muun tulipalon vaara on ilmeinen. Avotulta ei saa tehdä toisen maalle ilman maanomistajan lupaa. Alueen pelastusviranomainen voi perustellusta syystä kieltää avotulen teon pelastustoimen alueella tai osassa sitä määräajaksi. Päätöksestä tulee tiedottaa tarpeellisessa laajuudessa. 

Alueen pelastusviranomainen on kieltänyt määräajaksi kunnissa Kemi, Kemijärvi, Keminmaa, Kittilä, Kolari, Muonio, Pelkosenniemi, Pello, Posio, Ranua, Rovaniemi, Tervola, Tornio, Simo ja Ylitornio pelastuslain 6 §:n nojalla kaiken avotulen teon mukaan lukien kulotukset metsäpaloindeksin ollessa 5,6- 6,0. Kielto on voimassa ajalla 31.5.2018 - 4.6.2018, ellei kieltoa pureta aikaisemmin pelastusviranomaisen toimesta. Vaikka kielto ei koske Pohjois-Lapin kuntia, tulee näissäkin kunnissa huomioida voimassa olevat varoitukset ja noudattaa erityistä varovaisuutta avotulen käsittelyssä ja muussa syttymisriskiä aiheuttavassa toiminnassa.

Avotulella tarkoitetaan nuotiota ja muuta vastaavaa tulen käyttöä, josta tulen on mahdollista päästä irti maapohjan tai kipinöinnin kautta. Pelastuslain tarkoittamaksi avotuleksi luetaan myös kevytrakenteiset kupugrillit ja maapohjalle asetettavat kertakäyttögrillit. Avotulen voi sytyttää esim. tiilistä muuraamalla tai betonista valamalla tehtyyn varsinaiseen tulisijaan, joka on niin etäällä herkästi syttyvästä maastosta, että tulen leviämisen mahdollisuutta ei ole. Näidenkin osalta on erityisen tärkeää huomioida tulen valvonta ja sammutusvälineiden välitön saatavuus.

Viikkoja jatkunut sateeton ajanjakso on aiheuttanut sen, että Lapin pelastustoimialueella on erittäin korkea metsäpalon syttymisriski. Metsäpaloindeksi lähestyy asteikon maksimiarvoa pelastustoimialueella Keski- ja Etelä-Lapissa. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että metsäpalojen ja myös suurpaloksi leviävän metsäpalon mahdollisuuden todennäköisyys on kasvanut merkittävästi. Suurpalon riskiä kasvattaa tuulinen sää.

Pelastuslaitos kehottaa lisäksi välttämään kaikkea maastossa ja metsämaan läheisyydessä tehtävää työtä, josta voi aiheutua kipinöintiä. Tällaisia ovat esimerkiksi hakkuuaukioiden maanmuokkaus, tien pientareiden koneellinen niittäminen ja turpeen nosto kivisillä turvetuotantoalueilla. Korostamme toiminnanharjoittajan lakisääteistä vastuuta ehkäistä tulipaloja ja muita onnettomuuksia.

Kieltopäätös 30.5.2018

Kuva: Timo Nyman, ilmakuva tähystyslentokoneesta maastopalosta Tervolassa 2013 

 Pelastuspäällikkö Timo Rantala                                     Valmiuspäällikkö Ari Soppela