AVOTULENTEKOKIELTO JATKUU MERI-LAPIN KUNNISSA
-       muissa metsäpalovaroituskunnissa syttymisriski edelleen merkittävä  

Pelastuslain (379/2011) 6 §:n mukaan nuotiota tai muuta avotulta ei saa sytyttää, jos olosuhteet kuivuuden, tuulen tai muun syyn takia ovat sellaiset, että metsäpalon, ruohikkopalon tai muun tulipalon vaara on ilmeinen. Avotulta ei saa tehdä toisen maalle ilman maanomistajan lupaa. Alueen pelastusviranomainen voi perustellusta syystä kieltää avotulen teon pelastustoimen alueella tai osassa sitä määräajaksi. Päätöksestä tulee tiedottaa tarpeellisessa laajuudessa. 

Alueen pelastusviranomainen on kieltänyt aiemmin määräajaksi 31.5.2018 - 4.6.2018 useimmissa Lapin kunnissa pelastuslain 6 §:n nojalla kaiken avotulen teon mukaan lukien kulotukset metsäpaloindeksin ollessa 5,6- 6,0. Kuivan ja sateettoman sään jatkuessa Lapin pelastuslaitos jatkaa avotulentekokieltoa Lounais-Lapin kunnissa Kemi, Keminmaa, Simo, Tornio ja Tervola.  Kielto on voimassa ajalla 4.6.2018 – 9.6..2018, ellei kieltoa pureta aikaisemmin pelastusviranomaisen toimesta. Vaikka kielto ei koske kaikkia Lapin kuntia, tulee muissa metsäpalovaroituskunnissa huomioida voimassa olevat varoitukset ja pidättäytyä avotulen käsittelystä ja noudattaa erityistä varovaisuutta, varautumista ja jälkivartiointia muussa syttymisriskiä aiheuttavassa toiminnassa.

Ilmatieteen laitos on käyttänyt poikkeuksellista indeksiasteikon lukemaa 7.0. Kemissä maanantai- ja tiistaipäiville, jolla halutaan kuvata erityistä vaaraa tilanteessa, jossa indeksin normaali maksimilukema 6.0 yhdistetään erittäin kovaan tuuleen maa-alueella. Päivän aikana esiintyneillä ja jatkuvilla sadekuuroilla ei ole erityistä merkitystä metsämaan syttymisherkkyyteen varoituskunnissa.

Avotulella tarkoitetaan nuotiota ja muuta vastaavaa tulen käyttöä, josta tulen on mahdollista päästä irti maapohjan tai kipinöinnin kautta. Pelastuslain tarkoittamaksi avotuleksi luetaan myös kevytrakenteiset kupugrillit ja maapohjalle asetettavat kertakäyttögrillit. Avotulen voi sytyttää esim. tiilistä muuraamalla tai betonista valamalla tehtyyn varsinaiseen tulisijaan, joka on niin etäällä herkästi syttyvästä maastosta, että tulen leviämisen mahdollisuutta ei ole. Näidenkin osalta on erityisen tärkeää huomioida tulen valvonta ja sammutusvälineiden välitön saatavuus.

Viikkoja jatkunut sateeton ajanjakso on aiheuttanut sen, että Lapin pelastustoimialueella jatkuu erittäin korkea metsäpalon syttymisriski erityisesti Etelä- ja Länsi-Lapin alueella. Suurpalon riskiä kasvattaa tuulinen sää. Maanatain puuskittainen tuuli on aiheuttanut puiden kaatumisia sähkölinjoilla ja Simossa syttyi tästä syystä jo maastopalo. Kaikkiaan maastopaloihin ja kuluvaan kuivaan kauteen liittyviä tehtäviä (maastopalot, savuhavaintojen tarkistamiset, turvetuotanto-alueen palot, ja maastopaloista rakennuspaloksi / rakennuspalovaaraksi kehittyneet palot) on ollut yhteensä 83 kpl. Näistä tehtävistä avotulentekokieltoaikana 31.5. – 4.6. on ollut 29 kpl.

Pelastuslaitos kehottaa metsäpalovaroituskunnissa välttämään kaikkea maastossa ja metsämaan läheisyydessä tehtävää työtä, josta voi aiheutua kipinöintiä. Tällaisia ovat esimerkiksi hakkuuaukioiden maanmuokkaus, tien pientareiden koneellinen niittäminen ja turpeen nosto kivisillä turvetuotantoalueilla. Korostamme toiminnanharjoittajan lakisääteistä vastuuta ehkäistä tulipaloja ja muita onnettomuuksia.
 Kieltopäätös 4.6.2018   Voimassa olevat varoitukset: LUE

Kuva ylhäällä ja tekstin jälkeen Lapin pelastuslaitos: 29. 5 Tornio Varejoentie, Turvetuotantoalueen palo, jossa kovan tuulen, savun, helteisen sään ja turvepölyn vuoksi sammutushenkilöstöllä äärimmäisen vaikeat työskentelyolosuhteet.

Pelastuspäällikkö Timo Rantala                             Valmiuspäällikkö Ari Soppela